Yükleniyor...

DESTEK VE ÇÖZÜM MERKEZİ

Bu sayfa üzerinden bizlere görüş, öneri, şikayet ve telif hakkı taleplerinizi iletebilirsiniz.

Talep Oluştur

Atademix Görüş-Öneri-Destek Nasıl Çalışır?

Görüş-Öneri-Destek-Şikayet-Telif Talebi

Yardım Talebi

atademix.atauni.edu.tr/destek sayfasına giriş yaptıktan sonra yaşadığınız teknik sorunlar hakkında talep oluşturabilirsiniz.

Telif Hakkı Talebi

Atademix kurslarında telif hakkı ile ilgili sorun olduğunu düşünüyorsanız ilgili materyali belirterek talep oluşturabilirsiniz.

Aydınlatma Metni

ATADEMİX

ATADEMİX

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

....... olarak kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun bir şekilde toplanması, işlenmesi, aktarılması, silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi kapsamında gizliliğinizi korumak amacıyla tüm hukuki, teknik ve idari tedbirleri aldığımızı bilmenizi istiyor, kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, hangi amaçla ve kimlere aktarılacağı, veri işleme yöntemi, hukuki sebepleri ve haklarınıza ilişkin olarak sizi aydınlatmak istiyoruz.

1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; "Veri Sorumlusu" sıfatıyla ......... tarafından aşağıda açıklanan kapsamda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde kaydedilebilir, saklanabilir, işlenebilir, sınıflandırılabilir, güncellenebilir ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. taraflara açıklanabilir/aktarılabilir.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz ................ ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ŞİRKET’in tüm birimleri, kurumsal e-posta, kurumsal portal, kurumsal internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanarak işlenebilecektir. Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, ŞİRKET ile ilişkiniz kapsamında doğruluğunu teyit ettiğiniz bilgiler dâhilinde işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin olarak kişisel tercihlerinizi karşılayabilmek adına araştırmak ve geliştirmek, doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak, eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgilendirmek, tanıtım /reklam /duyuru /toplantı /konferans/ etkinlik/ kurs/ gelişim programı/ sergi yapmak, ŞİRKET’İN yürütücüsü veya paydaşı olduğu projeleri yürütmek, ŞİRKET’E kaydınızın verimlilik ve hizmet kalitesi ilkeleri ile sağlanması ve devamı, ŞİRKET gizlilik politikalarının yürütülmesi, ŞİRKET’İN iş ve akademik süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve eğitim faaliyetleri kapsamında bu hizmetlerden faydalanılması noktasında;

......... ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak öğrenci/personel/ziyaretçi/öğrenci ailesi/ 3. taraflar olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte toplanan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, eğitim ve meslek bilgileriniz, fotoğraflarınız, sağlık bilgileriniz, burs bilgileriniz, aile bilgileriniz, mali bilgileriniz, SGK bilgileriniz, özgeçmiş bilgileriniz, ikametgah bilgileriniz, ŞİRKET ağı kullanılarak gerçekleştirilen internet erişim bilgileriniz, ŞİRKET’E giriş-çıkış bilgileriniz aşağıda açıklanan amaçlarla toplanabilir, işlenebilir, güncellenebilir, aktarılabilir ve anonim hale getirilebilir:

2.1 ŞİRKETİMİZ’İN amaç ve faaliyetlerinin, eğitim, toplantı ve etkinliklerinin tanıtım, reklam, duyuru v.b. amaçlarla kitapçık, broşür, dergi, e-mail gibi basılı ve/veya basılı olmayan ürünlerin hazırlanması,

2.2 Eğitim-öğretim ile ilgili tüm mevzuat ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ŞİRKET yönetmelik, yönerge ve iç düzenlemeleri kapsamında eğitim faaliyetinden kaynaklı hak ve yükümlülüklerin sağlanması,

2.3 Eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, hizmet devamlılığının sağlanması, maliyet ve iş yükünün azaltılması kapsamında listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapılması, istatistiki ve bilimsel bilgiler üretilmesi, ölçme değerlendirme ve başarı takibi yapılması, ŞİRKET içi ya da ŞİRKET dışında ŞİRKET tarafından etkinlik, kurs, gelişim programı, konferans, toplantılar düzenlenmesi ve bu faaliyetlerin duyurulması,

2.4 ŞİRKET bünyesindeki birimlerde veya ŞİRKET dışındaki kuruluşlarda eğitim gören öğrenci ile kursiyerlerin hak ve yükümlülüklerinin korunması ve yerine getirilmesinin sağlanması,

2.5 Önceki kursiyer ve öğrenciler ile ŞİRKET arasında eğitim ve/veya iş ilişkisinin devamı açısından ŞİRKET eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin ihtiyaç duyulan iş alanları hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapılması, teklif sunulması,

2.6 ŞİRKET bünyesinde çalışan personelin, giriş çıkış yapan ziyaretçinin, kursiyerin, öğrencinin, velilerin ve 3. tarafların can ve mal güvenliğinin korunması veya bu kapsamdaki kurallara uyum sağlanması da dâhil olmak üzere; yasal yükümlülüklerin, eğitim hizmetinin devamlılığının, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin yerine getirilmesi, gerekli güvenlik önlemleri ve hukuki önlemler alınarak bu amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına aktarılması, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenmesi,

2.7 ŞİRKET’İN iş stratejileri doğrultusunda oluşturduğu iş süreçleri kapsamında; ŞİRKET ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, ŞİRKET içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, finans operasyonları, satın alma operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri,

2.8 ŞİRKET İnsan Kaynakları politikalarının kapsamında; ŞİRKET’İN İnsan Kaynakları politikalarına uygun şekilde; operasyonlarının yürütülmesi, açık pozisyonlara uygun personel temini, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve iş hayatını düzenleyen ilgili yasal düzenlemeler ile iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,

2.9 ŞİRKET’İN sözleşmesel ilişki kurduğu tüm gerçek ve tüzel kişiler ve bunların iştirakleri ile sözleşmelerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

2.10 ŞİRKET’İN sunmuş olduğu bilgi teknolojileri hizmetlerinin (kurumsal e-posta, kurumsal portal, kurumsal kablosuz ağ, kurumsal internet , online eğitim vb.) kullanılması.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, lokasyon bilgileriniz, eğitim ve meslek bilgileriniz, fotoğraflarınız, sağlık bilgileriniz, burs bilgileriniz, aile bilgileriniz, mali bilgileriniz, SGK bilgileriniz, özgeçmiş bilgileriniz, ŞİRKET ağı kullanılarak gerçekleştirilen internet erişim bilgileriniz, müşteri bilgileriniz, işlem güvenliği bilgileriniz, pazarlama bilgileriniz, ırk ve etnik köken bilgileriniz, dini bilgileriniz, adli sicil kaydı bilgileriniz, parmak izi bilgileriniz, kampüs giriş-çıkış ..... tarafından sağlanan eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmek, eğitim politikaları ve süreçlerini planlanmak, eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmek, ŞİRKET hizmetlerinin devamlılığını sağlamak üzere idari ve akademik süreçleri yürütmek, ŞİRKET ve ŞİRKET ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak, eğitim merkezi ve binalarının içinde ve çevresinde fiziksel güvenliği ve kontrolü sağlamak, hukuki uyum süreçlerini yürütmek, mali ve finansal işlerin yerine getirmek, ticari ve iş stratejilerinin belirlemek ve yerine getirmek amaçlarıyla; kurucuya, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye, gibi otoritelere, bakanlıklara, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, ŞİRKETİMİZ ile kurulan ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; doğrudan ya da dolaylı yöntemlerle her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ŞİRKETİN hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda ŞİRKET içi düzenlemeler (yönetmelik, yönergeler, politika ve prosedürler) ile sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı doğrultusunda toplanıp işlenecek ve aktarılabilecektir.

5. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

5.1 Aydınlatma Yükümlülüğü Toplanan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler ile ilgili veri Sorumlusu ve/veya yetkilendirdiği diğer kişiler tarafından verileri işlenen ilgili kişilere aşağıda kapsam dâhilinde bilgi verilmesi gerekecektir. Şöyle ki;

 • ​​Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

 • ​​Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

 • ​​Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

 • ​​Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

 • ​​İlgili kişinin Kanunun 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları.

 • ​​Veri sorumlusu ve/veya yetkilendirdiği kişi tarafından sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı merkezi gibi fiziksel veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle aydınlatma yükümlülüğü yerine getirebilecektir.

5.2 Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. Maddesi uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz ....... 'nin veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak,
 • Kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,
 • İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirmek.

Veri sorumluları ve yetkilendirdiği kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

5.3 Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

6. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Kapsamında Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirlenen haklarınıza ait taleplerinizi, aşağıda düzenlenen usul ve yöntemlerle ŞİRKET’E iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en geç (30) otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;

6.1 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

6.2 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

6.3 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

6.4 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

6.5 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6.6 Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6.7 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

6.8 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Kişisel veri sahipleri tarafından yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

 • Talep konusu

KVKK 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi yazılı olarak veya " ....... ŞİRKETİ ....... adresine kimlik bilgileriniz ile bizzat veya Kurumumuza ait "..........." elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Açık Rıza Metni

ATADEMİX

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIK RIZA FORMU Türkiye'de kurulu .......................... olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, Duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, Devam etmekte olan iş ilişkimiz dahilinde; İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki akdin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, akdiniz devam etmekte iken ve iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin Şirket’in fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket’in bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz. Şirket’in iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaati gereği, giriş ve çıkış saatlerini kontrol eden sistemler aracılığıyla; hizmetin devamını sağlamak, işyerinin, öğrencilerin ve kursiyerlerin güvenliğini sağlamak ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla ve sizlerin güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla topluyoruz. Şirket (okul) içeresinde, eğitim faaliyetinin devamını sağlamak ve kursiyer ile öğrencilerin güvenliğinin temini amacıyla parmak izi verilerini topluyoruz. Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle iş ilişkisinin başlaması öncesinde alınan sağlık raporları aracılığıyla sağlık verilerinizi fiziksel olarak ve iş yeri güvenliğini sağlamak amacıyla bina yönetiminden kişisel verilerinizi fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz. Şirket’in platformunu geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği Çerez Politikamızda da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi topluyoruz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir. İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle; Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle; Personel özlük dosyasının oluşturulması SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü ve Ar-Ge için kamera kayıtlarının kapı giriş çıkış kayıtlarıyla olan eşleşmesinin tespit edilmesi Ar-Ge için teşvik hesaplaması yapılması İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle; İşyeri güvenliğinin sağlanması Müşteri (öğrenci, kursiyer) sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle özellikle; Müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle; Çalışanların performanslarının takibi ve raporlanması Çalışanlarla iletişimin sağlanması Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması Çalışanlarla ilgili araştırma projeleri yürütülmesi Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması Çeşitli kampanya ve promosyon tekliflerinin yapılabilmesi için toplu elektronik posta yönetiminin sağlanması Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi Kalite kontrolün sağlanması Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması Memnuniyet anketi analizi yapılması Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Şirket veya yetkilendirdiği veri işleyenlerin, insan kaynakları, muhasebe, bilgi işlem ve ilgili diğer departmanları tarafından çalışan imzası ile tanzim edilen sözleşmeler, bilgilendirme formları, kamera kayıtları, insan kaynakları ve muhasebe sistemleri, sözlü ve yazılı beyanlar, görüntü ve ses kayıt sistemleri, loglama ve e-posta yöntemleri ile kişisel bilgilerimin temin edilerek; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK’nın) 4. Maddesinde ifade edilen genel ilkeleri uygun şekilde kullanılabileceğini, muhafaza edilebileceğini, işlenebileceğini ve aktarılabileceğini bu konuda açık rızam olduğunu beyan ederek işbu metni okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK’nın) öngördüğü şekilde verilerimin kullanılabileceğini muhafaza edilmesi, işlenmesi ve aktarılabilmesi konusunda bilgilendirildiğimi kişisel verilerimin işlenmesine, özgür irademle açık rızam olduğunu; Kabul Ediyorum Kabul Etmiyorum Adı Soyadı İmza Tarih

Sıkça Sorulan Sorular

Atademix Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Atademix'deki Kurslar kategorisindeki tüm eğitimler ücretsizdir.

Atademix'e isterseniz kişisel mail adresiniz ile isterseniz E-Devlet şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. Eğer Atatürk Üniversitesi personeli iseniz "SSO" üzerinde Atademix'e giriş yapabilirsiniz.