Go to Top
 

Eğitimde Temel İstatistik

Eğitimde Temel İstatistik

Bu dersin temel amacı istatistiğe bakış açısını daha objektif hale getirecek ve istatistikteki kavramları anlamayı sağlayacak etkinlikler yapmaktır. Bu derste adım adım yemek tarifi gibi belirli talimatlara uyularak yapılan testlerin öğretimi hedeflenmemektedir. Çünkü bu tarzeğitimler bireylerin ne yaptığının farkında olmadan bir şeyler yapmasına neden olduğu gibi istatistiği öğrenmek anlamına da gelmemektedir. Bu işlemler elbette önemlidir fakat bunları birçok farklı kursta ve kitapta bulmak mümkündür. Kursumuzun ilk modülünün temel amacı bireylerin istatistiğin ne işe yaradığını anlamaları ve istatistikteki temel kavramların aslında ne anlama geldiğini öğrenerek bu kavramların aslında hangi işlerini kolaylaştırdığının farkına varmalarını sağlamaktır. Kurs kapsamında popülasyon, örneklem, kestirim, tanımlama, frekans, ortalama, medyan, standart sapma, yüzdelikler ve varyans gibi temel kavramların öğretimi ve bunların gösterimleri ön plana çıkacaktır. Bu kavramlardan sonra ise hipotez testinin aşamaları ve normal dağılımın genel özellikleri verilecektir. Yani genel olarak istatistiğin betimsel anlamda bir şeyleri tanımlama özelliği üzerine odaklanılacaktır. Bu kursun genel amacını bireylere istatistik okuryazarlığı kazandırmak olduğunu da düşünebilirsiniz. Eğer kursumuzu düzenli bir şekilde takip ederseniz istatistiğin onunla ilgili kötü ününü aslında hak etmediğini göreceksiniz.

Ders Başarı Ölçütleri

 • Canlı ders: Konu ile ilgili her hafta canlı ders yapılacaktır.
 • Okuma metni: Öğrencilere gerektiğinde konuyla ilgili okuma metinleri verilecektir.
 • Ödev: Öğrenciler ders kapsamında ders öncesi ve ders sonrası ödevler hazırlayacaklardır.
 • Okuma listesi: Öğrencilere her hafta okuma listesi verilecektir, ilgili, materyalleri(internet kaynaklı, basılı materyal, tez vb.) okumaları istenecektir.
 • Tartışma: Ders esnasında konu ile ilgili sorular tartışılacaktır.

Ücretsiz Katıl
 • Genel Bilgiler
 • Ders Takvimi: 24.02.2015 - 07.04.2015
 • Ders Kayıt Takvimi: 16.02.2015
 • Ders Süresi: 7 Hafta
 • Asgari iş yükü: 3 saat/Hafta

Dersin Hedefleri

 • İstatistikle ilgili temel kavramları ve yöntemleri bilme
 • İstatistiğin bilimsel araştırma içerisindeki öneminin farkına varma
 • Grafik ve tablo gibi istatistiksel gösterimleri uygun bir şekilde okuyabilme
 • Merkezi eğilim ve yayılım ölçülerini anlamlandırabilme
 • Normal dağılımın özelliklerinden hareketle belirli parametreleri yorumlayarak ilgili grup hakkında yorum yapabilme
 • Hipotez testinin yapılma gerekçesini ve adımlarını bilme

Ders Programı

Hafta

Hafta Başlığı

Alt başlıklar

Ödevler ve Okumalar

1 İstatistiğe Giriş
 • Dersin amacı, kapsamı ve kaynakları hakkında bilgi verilmesi
 • İstatistiğe Giriş
 • Eğitim Araştırmalarında İstatistik Kullanımı
 • Betimsel ve Kestirimsel İstatistik
 • Popülasyon, Örneklem
 • ÖDEV 1: 2. Hafta Öncesi Derse Hazırlık Ödevi
 • 2 Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri
 • Merkezi Eğilim Ölçüleri
  • Mean
  • Medyan
  • Mod
 • Merkezi Dağılım Ölçüleri
  • Varyans
  • Standart sapma
  • Range
  • Interquartil Range
  • Percentile
 • ÖDEV 2: 3. Hafta Öncesi Derse Hazırlık Ödevi
 • 3 Temel Kavramlar (Değişkenler, Ölçekler)
  Frekans Dağılımları
 • Veri türleri
 • Ölçek türleri
 • Frekans dağılımları
 • Histogram, poligon, stem and leaf box plot gösterimler
 • ÖDEV 3: 4. Hafta Öncesi Derse Hazırlık Ödevi
 • 4 Tablo ve Grafiklerin Kullanımı
 • Tablolar ve özellikleri
 • Tablo Türleri
 • Grafikler ve Özellikleri
 • Grafik Türleri
 • ÖDEV 4: 4. Hafta Sonrası Alıştırma Ödevi
 • 5 Normal Dağılım, Çarpıklık ve Basıklık
 • Normal Dağılım
 • Standart Normal Dağılım (Z Puanı)
 • Çarpıklık
 • Basıklık
 • Çarpıklık ve Basıklığın Raporlanması
 • 6 Testler ve Genel İlkeler
 • Kesinlik Düzeyi
 • Aralık Tahmini
 • Örneklem Dağılımı
 • Merkezi Limit Teoremi
 • Standart Hata
 • Güven Aralığı
 • Anlamlılık
 • Varsayımlar
 • ÖDEV 5: 5. Hafta Sonrası Alıştırma Ödevi-1
 • .
 • ÖDEV 6: 7. Hafta Öncesi Derse Hazırlık Ödevi
 • 7 Hipotez Testi Süreci
 • Hipotez Testi Süreci
 • Hipotez Kurma
 • Karar Kuralını Koyma
 • Test Hesaplama
 • Karar Verme
 • ÖDEV 7: 6. Hafta Sonrası Alıştırma Ödevi