Ders Takvimi: 24.02.2015

Ders Kayıt Takvimi: 16.02.2015

Dersin Amacı:

Bu derste, araştırmacıların eğitim alanında istatistik kavramlarını ve istatistiksel testleri kullanabilmesi ve uygulayabilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Hedefleri

●İstatistikle ilgili temel kavramları ve yöntemleri bilme

●İstatistiğin bilimsel araştırma içerisindeki öneminin farkına varma

●Grafik ve tablo gibi istatistiksel gösterimleri uygun bir şekilde okuyabilme

●Merkezi eğilim ve yayılım ölçülerini anlamlandırabilme

●Normal dağılımın özelliklerinden hareketle belirli parametreleri yorumlayarak ilgili grup

hakkında yorum yapabilme

●Hipotez testinin yapılma gerekçesini ve adımlarını bilme

●Grupların ortalamalarını karşılaştırmada uygun testleri seçebilme ve kullanabilme

●Değerler arasındaki ilişkileri ortaya çıkaracak şekilde verileri düzenleme, uygulama ve analiz

etme

●SPSS programınında parametrik ve nonparametrik testleri kullanarak ortalama karşılaştırma ve

ilişki hesaplama işlemlerini yapabilme, analiz bulgularını uygun bir şekilde gösterebilme ve

yorumlayabilme