Available courses

Course Image Computer Networks Eğitimi

 Dersin Konusu: Bilgisayar Ağları ve İletişim Eğitimi (Network Eğitimi)

Dijital ortamdaki iletişim şu anda dünyanın vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Sadece insanların birbirleri ile iletişimi olarak değil iletişim askeri, stratejik, sosyoekonomik açılardan da dünyanın ihtiyacı olan bir konudur.

Hedef Kitle: Temel seviyede bilgisayar kullanmayı bilen, bilgisayar ağları ve iletişim (network) konusuna ilgisi olan herkestir.

 Projenin Amacı: Bilgisayar ağları ve iletişim dersini uzaktan eğitim ile bu ders ile ilgili temel seviyede ön bilgisi olan ve dersi uzaktan eğitim yolu ile almak isteyen kişilere uygulamalı ve teorik olarak eğitim vermek amaçlanmıştır.

Hedef kitle analizi, anket verilerine ve buna bağlı olarak gözlem ve görüşmeler sırasında toplanan nitel ve nicel verilere göre yapılmıştır. İçerik analizi farklı platformlar incelenerek, konu alanında uzman kişiler ile görüşmeler yapılarak, literatür taraması yapılarak şekillendirilmiştir. 

Course Image Mobil Uygulama Geliştirme

Dersin Tanımı

Bu kurs ile yazılım konusunda altyapısı olan ancak bilişim sektöründe yer bulamamış kişilere yenilikçi yazılım çözümleri sunarak bir kurumda yazılım geliştirebilecek veya yazılım geliştirme ekibinde yer alabilecek yazılımcılarıfn yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kurs mobil cihazlara yönelik uygulama geliştirme için dart programlama dili kullanılarak Android Studio’da Flutter ile uygulama geliştirme süreçlerini içermektedir.

Eğitim sonrasında katılımcılar ilgili alanda çalışan bir kurumda yazılım geliştirebilecek veya yazılım geliştirme ekibinde yer alabilecek düzeyde uygulama becerisi kazanmış olacaktır. Üstelik belirli sayıda katılımcı için istihdam ve kariyer yönlendirme desteği sunulacaktır.

Eğitim hem eş zamanlı (senkron) hem de eş zamansız (asenkron) olarak işlenecektir.

 Dersin Hedefleri

 • Dart programlama dili ile geliştirme yapabilme
 • Flutter ile ekran tasarımlarını yapabilme
 • Widgetları kullanabilme
 • Animasyon yapabilme
 • Firebase ile kullanıcı yönetimi, veri tabanlı ve bildirimleri uygulayabilme
 • Geliştirdiği uygulamayı hem Android hem de IOS cihazlara yükleyebilme

 İçerik

 • Gerekli Kurulumlar
 • Android Studio Kurulumu
 • SDK ve Api kurulumları
 • Android Studio içinde Flutter Extension kurulumu
 • (Eğer macOS kullanılıyorsa bunlara ek olarak Xcode kurulumu)
 • Emulator

 • Flutter ortamını tanıma
 • Flutter kod yapısını tanıma

 • Buttonlar
 • Inputlar
 • Liste elemanları (listview, listTile, gridview)
 • Checkbox, radiobutton
 • Resim dosyalarıyla çalışma
 • Kendi komponentimizi üretme
 • NavBar
 • Events (Olaylar)

 • Widgetları konumlandırma
 • Layout çeşitleri
 • Widgetların konumlarını birbirlerine bağımlı kılma

 • Yeni form ekleme
 • Yeni formu çağırma ve görüntüleme
 • Formlar arası veri aktarımı

 • Dokunma
 • Basılı tutma
 • Sürükle bırak

 • Geçiş Animasyonları
 • Renk Animasyonları
 • Konum Animasyonları
 • Diğer Animasyonlar

 • Timer oluşturma
 • Interval kavramını öğrenme ve Timer hızını belirleme

 • Android dosya yapısını ve klasörleri tanıma
 • iOS dosya yapısını tanıma
 • Flutter ile cihazda dosya oluşturma
 • Flutter ile dosyaya veri yazma
 • Veri okuma

 • Firebase ortamını tanıma
 • Kullanıcı girişi
 • NoSQL veritabanı mantığını kavrama
 • Firebase veritabanında manuel şlemler (create, delete, update)
 • Firebase Kuralları ile güvenlik önlemleri
 • Flutter ile firebase bağlantısı
 • Flutter ile firebase veri yazma
 • Flutter ile firebase veri okuma
 • Flutter ile firebase üzerine arama yapma
 • Flutter ile firebase üzerinde dosya işlemleri


 • JSON yapısını anlama
 • HTTP mantığını anlama
 • POST ve GET metotlarını öğrenme
 • request ve result ile veri alış verişi

 • Android Cihazda çalıştırma
 • IOS cihazda çalıştırma
 • Google Store ve Apple Store da yayınlama

Course Image MAKALE YAZMA

Bu dersin amacı bilimsel araştırmaların akademik yazım kural ve normlarına göre raporlaştırılmasında araştırmacıları bilgilendirmek ve bir araştırma makalesinin bölümlerini tanımlayıp her bölümün yazılmasında ve makaleyi yayınlanmak üzere bilimsel bir dergiye sunma süreçlerinde dikkat edilmesi gereken noktaları açıklamaktır.

Bu dersin sonunda katılımcılar;

1. Bilimsel bir makale yazarken araştırma sorusu/hipotezi oluşturmayı bilecek,

2. Bilimsel bir makale yazarken başlık ve giriş bölümlerinin nasıl yazılması gerektiğini bilecek,

3. Alanyazın taramasını yaparken veri tabanlarını kullanacak,

4. Bilimsel bir makalenin bölümlerini (başlık, özet, giriş, alanyazın, metot, bulgular, tartışma, sonuç) yazarken akademik yazım norm ve teamülleri bilecek,

5. Araştırma uygulama ve yayın süreçlerindeki etik, izin ve haklar safhalarını bilecek,

6. Son şekli verilmiş bir makalenin bilimsel bir dergiye nasıl gönderileceğini bilecek ve alanda bilimsel bir makale yazabilmek için gerekli olan yöntemsel becerileri kazanacaklardır.

Course Image PROJE YAZMA

Dersin Amacı <br>

Bu dersin amacı; katılımcıların Ar-Ge Projesi Olabilecek Bilimsel bir Araştırmanın niteliği, AR-GE projesi için amaç ve hedefler, özgün değer, araştırma soruları, yaygın etki ve proje yöntem ve yapılabilirlik konularında bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır.<br>

Hedefler <br>

*Bu dersin sonunda katılımcılar; <br>

*Genel proje tanımını yapabilecek, <br>

*Bilimsel araştırma projesinde olması gereken özellikleri belirtebilecek, <br>

*Bilimsel araştırma projesinin AR-GE niteliğine sahip olması için dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi sahibi olacak, <br>

*Amaç ve hedefler kısımlarının nasıl yazılması gerektiğini öğrenecek ve aralarındaki farkları ortaya koyabilecek, <br>

*Araştırma sorularını uygun bir şekilde yazabilecek, <br>

*Özgün değer kavramının ne olduğunu, proje metninde nasıl oluşturulacağını ve amaç kısmından farkını belirtebilecek, <br>

*Yaygın etki kavramının anlaşılması ve oluşturulması hakkında bilgi sahibi olacak, <br>

*Yöntem kısmının içermesi gereken bilgilerin neler olduğunu bilecek, <br>

*Bilimsel araştırmalardaki iş paketlerini oluşturup raporlayabilecek, <br>

*Proje hazırlayan kişi ve kurumların yeterlilikleri hakkında bilgi sahibi olacak, <br>

*Alanda bilimsel bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan yöntemsel becerileri kazanacaklardır. <br>


Örnek Çalışmalar<br>

*TÜBİTAK araştırma destek alt gruplarının incelenerek bir rapor halinde sunulması<br>

*TÜBİTAK sayfasındaki proje örneklerinin ve daha önce desteklenmiş proje envanterinin incelenerek ilgili bir rapor hazırlaması.<br>

*Katılımcıların kendi özgün proje fikirleri doğrultusunda yazım metni oluşturmaya çalışmaları

Course Image ARAPÇA

Ders Takvimi: 29.12.2014-16.02.2015

Ders Kayıt Takvimi: 22.12.2014-09.01.2015

Ders Süresi: 8 Hafta

Asgari iş yükü: 6 saat/Hafta

Ders Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Mustafa KAYA

Dersin Amacı: Bu dersin amacı katılımcılara Arapçanın yazılı ve sözlü açıdan doğru kullanımını sağlamak ve gündelik hayatta kullanılan konuşma kalıpları ve cümle yapılarını kazandırmaktır.
Eğitim sonunda katılımcılar; duygu ve düşüncelerini basit cümle yapılarıyla Arapça olarak sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek, dinleyip izlediği ve okuduğu Arapça’yı doğru anlayıp değerlendirebilecek, Arapçayı dilbilgisi kuralları eşliğinde özenli, bilinçli ve doğru biçimde kullanabilecektir.
Başarı Ölçütleri:
 • Başlangıç: Katılımcı anketini doldurmalısınız.
 • Katılım: Derste başarılı sayılmanız için ders etkinliklerinin en az %60'ına tamamlamalısınız (video kayıtlarını izleme, ödevleri yapma, döküman ve sunuları inceleme)
 • Sınavlar: Program boyunca kendini değerlendirme sınavları (QUİZ) ve Program sonu sınavından en az %60 puan alınmalıdır.
 • Forum Uygulaması: En az bir forum tartışmasına katılmalı ve fikir beyan edilmelidir.
Course Image OSMANLI TÜRKÇESİ

Ders Takvimi: 29.12.2014-13.02.2015

Ders Kayıt Takvimi: 22.12.2014-09.01.2015

Ders Süresi: 7 Hafta

Asgari iş yükü: 6 saat/Hafta

Ders Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÖKTAŞ

Dersin Amacı: Bu dersin amacı katılımcılara Osmanlı Türkçesi' nin yazılı ve sözlü açıdan doğru kullanımını sağlamak ve gündelik hayatta kullanılan konuşma kalıpları ve cümle yapılarını kazandırmaktır.
Eğitim sonunda katılımcılar; duygu ve düşüncelerini basit cümle yapılarıyla Osmanlıca olarak sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek, dinleyip izlediği ve okuduğu Osmanlıca’yı doğru anlayıp değerlendirebilecek, Osmanlıca'yı dilbilgisi kuralları eşliğinde özenli, bilinçli ve doğru biçimde kullanabilecektir.
Başarı Ölçütleri:
 • Başlangıç: Katılımcı anketini doldurmalısınız.
 • Katılım: Derste başarılı sayılmanız için ders etkinliklerinin en az %60'ına tamamlamalısınız (video kayıtlarını izleme, ödevleri yapma, döküman ve sunuları inceleme)
 • Sınavlar: Program boyunca kendini değerlendirme sınavları (QUİZ) ve Program sonu sınavından en az %60 puan alınmalıdır.
 • Forum Uygulaması: En az bir forum tartışmasına katılmalı ve fikir beyan edilmelidir.
Course Image Yalın Üretim

Ders Takvimi: 01.04.2015-01.05.2015

Ders Süresi: 5 Hafta

Asgari iş yükü: 2 saat/Hafta

Ders Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Mithat ZEYDAN

Dersin Amacı: iş yerinde ve yaşadığı çevrede israfı önlemek, ortadan kaldırmak veya azaltmaya gönül veren herkes katılabilir. Özellikle imalat sektöründe çalışanlar için uygundur.
Başarı Ölçütleri: Dersin sonunda bir test yapılacaktır. Testten 50 ve üzeri alan herkes başarılı sayılabilir.

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Türü: Ders sonunda test sınavı yapılacaktır.

Course Image Nvivo İle Nitel Veri Analizi

Ders Takvimi: 

Ders Kayıt Takvimi: 

Ders Süresi: 4 Hafta

Asgari iş yükü: 16 saat

Dersin Amacı: 

Bu dersin temel amacı, Nvivo programı ile nitel verileri analizi için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.

Dersin Başarı Ölçütleri: 

Ödevlerin ortalamasının en az 65 olması

Forumlara katılım

Canlı derslere katılım

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Türü:

Ödev, canlı derslere katılım, forumlara katılım

Dersin Öğrenme Çıktıları:

Bu dersin sonunda katılımcılar;

 • Nitel veri analizinde kullanılan Nvivo programının temel işlevlerini anlama ve uygulayabilme
 • Metin, resim ve videolarda program ile kodlama yapabilme
 • Nitel analiz yaptıkları verileri raporlayabilme

gibi işlemleri gerçekleştireceklerdir.

Course Image Eğitimde Temel İstatistik

Ders Takvimi: 24.02.2015

Ders Kayıt Takvimi: 16.02.2015

Dersin Amacı:

Bu derste, araştırmacıların eğitim alanında istatistik kavramlarını ve istatistiksel testleri kullanabilmesi ve uygulayabilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Hedefleri

●İstatistikle ilgili temel kavramları ve yöntemleri bilme

●İstatistiğin bilimsel araştırma içerisindeki öneminin farkına varma

●Grafik ve tablo gibi istatistiksel gösterimleri uygun bir şekilde okuyabilme

●Merkezi eğilim ve yayılım ölçülerini anlamlandırabilme

●Normal dağılımın özelliklerinden hareketle belirli parametreleri yorumlayarak ilgili grup

hakkında yorum yapabilme

●Hipotez testinin yapılma gerekçesini ve adımlarını bilme

●Grupların ortalamalarını karşılaştırmada uygun testleri seçebilme ve kullanabilme

●Değerler arasındaki ilişkileri ortaya çıkaracak şekilde verileri düzenleme, uygulama ve analiz

etme

●SPSS programınında parametrik ve nonparametrik testleri kullanarak ortalama karşılaştırma ve

ilişki hesaplama işlemlerini yapabilme, analiz bulgularını uygun bir şekilde gösterebilme ve

yorumlayabilme

Course Image Sürdürülebilir ve Engelsiz Bilim Eğitimi

Dersin Adı: Sürdürülebilir ve Engelsiz Bilim Eğitimi

Dersin Eğitim Süresi: 8 Hafta

Dersin Asgari İş Yükü: 3 Saat / Hafta

Ders Takvimi: 27 Mart 2015 – 15 Mayıs 2015

Dersin Amacı:

Bu dersin amacı bilimin günlük hayattaki önemini vurgulamak ve bilimin engelsiz ve sürdürülebilir biçimde hayatımıza nasıl eklenebileceğine dair örnekler vermektir.

Bilimin nasıl bir doğası olduğunu, bilimin tarihi gelişimini engelliler ve sürdürülebilirlik açısından ele alıp birey ve toplum arasındaki etkileşimi, dönüşümü fark ettirmeyi amaçlamaktadır.

Tarihin akışını değiştiren icatların insanların hayatını nasıl kolaylaştırıp zorlaştırdığını örneklerle açıklarken bilimsel düşüncenin bu etkileşimde nasıl bir rol izlediği tartışılacaktır. Bu tartışmalar alan uzmanları ile röportajlar ve konu ile ilgili makalelerin gündeme getirilmesi ile gerçekleşecektir.

Eğitim sonunda katılımcılar; bilim ile ilgili genel bir algıya sahip olacak ve bilim yapmanın yaşamanın bir gereği olduğunu, bu nedenle herkes tarafından bilim yapılabileceğini ve yapılması gerektiğini düşünecektir.

Dersin Başarı Ölçütleri:

Başlangıç: “Sürdürülebilir ve Engelsiz Bilim Farkındalığı” anketini doldurmalısınız (10 Puan).

Sınavlar: Her haftanın sonunda kendini değerlendirme sınavları (Her biri 5 Puan).

Tartışma: Dört adet paket oluşturulmuştur. Bu paketlerin içinde bazı videolar ve bazı okuma metinleri bulunmaktadır. Katılımcılardan ilgili paketin tarihi geldiğinde videoları izleyip okuma parçalarını okuyup tartışma için ayrılan alanda görüşlerini paylaşmaktır( Her biri 10 puan).

Tasarım: Hayatınızdaki hangi bir kavramı engelsiz ve sürdürülebilir kılmak için ne yapılması gerektiğini tasarladığınızı 3 dakikalık video hazırlamak ve paylaşmak (15 puan).

Başarılı sayılabilmesi için tasarım ölçütünü tamamlamış olması ve toplamda en az 60 puanı toplamış olması beklenmektedir.

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Türü:

Ders; çoktan seçmeli sorular, açık uçlu metinlerin değerlendirilmesi ve proje değerlendirmesi gibi ölçme değerlendirme araçları kullanılacak biçimde hazırlanmıştır.

Course Image Temel Yaşam Desteği

Dersin Adı: Temel Yaşam Desteği

Dersin Eğitim Süresi (Hafta): 2 hafta

Dersin Asgari İş Yükü (Öğrenciye): 1 adet senaryo hazırlama

Ders Takvimi (Başlangıç-Bitiş Tarihleri): 25 Mayıs- 5 Haziran

Dersin Amacı: Bulunduğumuz alanda bir kişinin kalbi durursa,bu durumu tespit edebilmek, gerektiği şekilde 112 Ambulansı çağırabilmek, ambulans gelene kadar hastaya sağlanması gereken desteği bilmek ve sağlayabilmek, gelen ambulans ekibine usulüne uygun olarak hastayı devredebilmek.

Dersin Başarı Ölçütleri: Kalbi duran bir hastaya uygulanması gereken işlemleri doğru bir sıralama ile ve hızlıca sayabilmek.

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Türü: Katılımcılara 10 soruluk bir anket, hem dersten önce hem de dersten sonra uygulanmak suretiyle

Course Image Akademik Proje Hazırlama Teknikleri 2

Dersin Amacı

Akademisyenlere yönelik hazırlanan bu derste, öncelikle TÜBİTAK-ARDEB proje kaynakları tanıtılacaktır. Daha sonra TÜBİTAK’a proje hazırlık aşamasında üzerinde durulması gereken hususlar, proje hazırlığı, özgün değer, yaygın etki, yapılabilirlik, bütçe hazırlama gibi konular yanında online proje sunumu katılımcılara eğitim yoluyla gösterilecektir.

Genel Bilgiler

 • Ders Takvimi: 16.11.2015-14.12.2015
 • Ders Kayıt Takvimi:
 • Ders Süresi: 4 Hafta
 • Asgari iş yükü: 2 saat/Hafta

Ders Başarı Ölçütleri

 • Başlangıç: Derse katılım anketinin doldurulması (5p)
 • Katılım: Canlı dersler ve forum uygulamalarına aktif katılım gösterilmesi (25p)
 • Proje: Her katılımcı bir hipotez oluşturmalı, örnek bir TÜBİTAK proje müracaat formu hazırlamalıdır. (50p)
 • Akran değerlendirme: Her katılımcı en az iki diğer katılımcının projesini değerlendirmeli ve puanlandırmalıdır. (20p)

Dersin Öğrenme Çıktıları

 • TÜBİTAK Projesi hakkında bilgi sahibi olunacak,
 • TÜBİTAK 1001 Projesi hazırlayabilecek,
 • TÜBİTAK Proje tipleri ve bölümleri hakkında bilgi sahibi olunacak,
 • Proje bütçesi hazırlayabilecek,
 • Proje değerlendirme sürecini bilecek,
 • TÜBİTAK Projesinin kabulünden sonra yapılacak işlemleri bilecek,
 • Proje iş akış şeması oluşturabileceksiniz.
Course Image Kişilik Tiplerine Göre Öğrencilerle İletişim Kurma Becerileri
Kişilik Tiplerine Göre Öğrencilerle İletişim Kurma 

Eğitim ve öğretim esnasında öğrenciler ile öğretmenler sürekli olarak iletişim halindedirler. Bu iletişimin kaliteli olması, öğrencilerin başarısında önemli etkilere sahiptir. Bu nedenle öğretmenler öğrencilere doğru bir iletişim stratejisi ile yaklaşmalıdır. Kişilik Tiplerine Göre Öğrencilerle İletişim Kurma Becerileri kursu kapsamında öğretmenlerin öğrencileri ile kişilik tiplerine göre etkili bir iletişimin nasıl kurulacağı hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Kişilik Tiplerine Göre Öğrencilerle İletişim Kurma Becerileri kursu kapsamında, kişilik tinin tanımını, çeşitlerini, kişilik tipini tespit etmenin neden önemli olduğunu, Tip 1-2-3-4-5-6-7-8-9 tiplerinin özelliklerini öğretmek amaçlanmaktadır.

Course Image Temel Düzey Android Mobil Uygulama Geliştirme

Dersin Amacı

Bu kursta hızla gelişen teknoloji çağında mobil alana olan etkileşimi arttırmak, mobil kullanıcıları tüketici konumundan çıkartıp üretici konuma getirmek, temel düzeyde mobil uygulamalar geliştirme hakkında farkındalık yaratmak ve yerel uygulamalar ile teknolojide olan payımızı büyütmek amaçlanmıştır.

Ders Takvimi: 09.02.2015-06.03.2015

Ders Süresi: 4 Hafta

Asgari iş yükü: 7 saat/Hafta

Ders Öğretim Elemanı

Dersin Amacı: Bu dersin amacı elektronik ticaret konusundaki temel bilgileri vermektir. Bu ders sonunda katılımcıların elektronik ticaret ile ilgili girişimde bulunmak elektronik ticarete başlama süreçlerini takip etmek ve yönetmek için gerekli bilgiye sahip olması hedeflenmektedir.
Başarı Ölçütleri:
  • Başlangıç: Katılımcı anketini doldurmalısınız.
  • Katılım: Derste başarılı sayılmanız için ders etkinliklerinin en az %60'ına tamamlamalısınız (video kayıtlarını izleme, ödevleri yapma, doküman ve sunuları izleme).
  • Sınavlar: Program boyunca kendini değerlendirme sınavları (QUİZ) ve Program sonu sınavından en az %60 puan alınmalıdır.

Dersin Öğrenme Çıktıları:

Bu dersi tamamlayan katılımcı:

1- Elektronik ticaretin temel kavramlarını bilir

2- Elektronik ticaretin temel alt yapısını ve teknolojisini tanır

3- Elektronik ticaret türlerini ve e-ticaret yapmak için gerekli araçları tanımlayabilir.

4- Elektronik ticarete yönelecek bir işletmenin dönüşümünün planlanması ve yönetilmesi faaliyetlerini yürütebilir.

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Türü:

İlk üç hafta için üç adet değerlendirme sınavı ve dördüncü hafta yapılacak program sonu sınavlarının eşit ağırlıklı aritmetik ortalaması alınacak. Hesaplanacak puan yüz üzerinden en az 60 olmak şartı ile ders devam yüzdeleri ve ödevler tamamlanmış ise katılımcı başarılı sayılır.

Ders özeti bu alanda yazılacak.